Brugervilkår og betingelser

1. Introduktion

Disse brugervilkår er gældende for brugen af de services, der tilbydes af Foresting Tomorrow ApS (herefter ”Selskabet”) via hjemmesiden www.skovkortet.dk (hjemmesiden benævnes herefter ”Skovkortet”).

Brugervilkårene (herefter benævnt ”Vilkårene”) regulerer din brug af Skovkortet, der giver dig mulighed for at dokumentere din, eller andres, skov.

Ved at oprette en bruger eller på anden måde at få adgang til Skovkortet erklærer du dig indforstået med at være bundet af Vilkårene. Hvis du ikke er indforstået med Vilkårene, bør du øjeblikkeligt ophøre med at anvende Skovkortet.
Vilkårene regulerer din adgang til og brugen af Skovkortet. Læs venligst Vilkårene grundigt, før du bruger Skovkortet, da Vilkårene udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og Selskabet.

2. Din Skovkortet konto

Det er nødvendigt for dig at oprette en konto hos Skovkortet for at få adgang til Skovkortets tjenester, og det er vigtigt, at oplysningerne associeret med din konto til enhver tid er opdaterede. Dette gælder særligt for din e-mailadresse, idet en gyldig e-mailadresse ofte er den eneste vej, hvor vi kan bekræfte din identitet og hjælpe dig med at logge ind igen.

Når du opretter en konto til Skovkortet, er det vigtigt, at du giver os korrekte og fuldstændige oplysninger, som du bliver bedt om under kontooprettelsen og registreringsprocessen, og holder de oplysninger opdaterede, idet Skovkortet i modsat fald muligvis ikke vil fungere korrekt, og dermed ikke være i stand til at kontakte dig med vigtige meddelelser.

Hvis du opretter en konto, er du ansvarlig for at opretholde fortroligheden af enhver handling, der finder sted, mens du bruger din konto, og du skal øjeblikkeligt underrette os om ethvert reelt eller formodet tab, tyveri eller uautoriseret brug af din konto eller kontopassword. Vi hæfter ikke for tab, der skyldes uautoriseret brug af dit brugernavn og password med eller uden dit kendskab.

Data som du overlader til Skovkortet, herunder i forbindelse med indtastning, uploading mv., tilhører dig. Skovkortet må ikke anvende disse data til andre formål, dog således at Skovkortet er berettiget til at gøre brug af dataene til analyse, forsknings- og statistikformål.

Ved opsigelse af din aftale, har du inden ophør mulighed for at foretage et udtræk af de data, som du har indtastet, uploadet mv. til Skovkortet.

3. Betaling

Betaling for brug af Skovkortet, herunder for brug af Skovkortets tjenester, kan ske ved brug af følgende betalingsmidler: Dankort, VISA, MasterCard, faktura eller ved betaling via EAN.

Ved indgåelse af aftale med Selskabet om levering af serviceydelser gennem Skovkortet vil betalingen blive hævet med måneds- eller årsintervaller jf. den dato aftalen blev indgået. Når betalingen er hævet på dit kort eller fakturaen er blevet betalt, vil der blive sendt en kvittering på den tilknyttede e-mailadresse for de leverede serviceydelser.

Såfremt betalingen mod forventning ikke vil blive trukket fra dit kort som aftalt, er Selskabet berettiget til at sende en faktura med indbetalingskort på serviceydelsen.

Særligt om medlemmer af Skovdyrkerne

For medlemmer af Skovdyrkerne gælder specifikt, at betalingen for serviceydelser gennem Skovkortet vil blive tilføjet det nuværende medlemskab ved Skovdyrkerne. Da et medlemskab ved Skovdyrkerne løber fra 1. juli til 30. juni, vil betalingen derfor følge denne periode. For den første betaling gælder det endvidere, at den vil dække fra købstidspunkt til 30. juni, samt det efterfølgende år.

4. Brug af Skovkortet

Skovkortet stilles til rådighed til din egen, personlige brug. Skovkortet må ikke anvendes til ulovlige eller uretmæssige formål.
Når du bruger Skovkortet skal du overholde gældende dansk lovgivning. Du erklærer dig indforstået med at overholde alle gældende love og Vilkårene, når du bruger Skovkortet.

Specielt, men uden begrænsninger, erklærer du dig indforstået med ikke at:

a) bruge Skovkortet på en ulovlig måde eller på en måde, der fremmer eller opmuntrer til ulovlig aktivitet, herunder krænkelse af ophavsret;
b) forsøge at få uautoriseret adgang til Skovkortet eller netværk, servere eller computersystemer, der er forbundet med Skovkortet; eller
c) ændre, tilpasse, oversætte eller foretage reverse engineering af nogen del af Skovkortet eller omformatere eller indramme nogen del af siderne, som udgør Skovkortet, undtagen i den udstrækning det udtrykkeligt tillades i Vilkårene eller ved lov.

Du erklærer dig indforstået med fuldt ud og efter påkrav at godtgøre Selskabet og selskabets koncernselskaber for alle tab, skader, omkostninger og udgifter, som Selskabet lider direkte eller indirekte som følge af din brug af Skovkortet på anden måde end i overensstemmelse med Vilkårene eller gældende lovgivning.

Skovkortet-navnet, Skovkortet-logoet samt andre øvrige varemærke eller rettigheder, herunder immaterielle rettigheder af enhver art, i relation til Skovkortet tilkommer alene Selskabet. Bortset fra brugsretten, tilkommer der dig ingen ret eller licens til Selskabets immaterielle rettigheder. Dette gælder tillige i forhold til efterfølgende opdateringer og modifikationer af Skovkortet, uanset om sådanne måtte være baseret på forslag eller oplysninger modtaget fra dig, og du anerkender, at Selskabet må bruge sådanne forslag og oplysninger uden særskilt kompensation.

5. Ændringer af Skovkortet

Skovkortet er konstant under udvikling for at blive mere brugervenlig for vores brugere. Med nye produkter, services og funktioner igangsat hele tiden, har Selskabet brug for fleksibiliteten til at foretage ændringer, sætte grænser, og lejlighedsvis, suspendere eller afbryde visse tjenester. Ændring af Skovkortet, dens form og funktion kan foretages uden forudgående varsel til dig, men det tilstræbes, at du forinden bliver informeret herom.

Hvis Selskabet finder det passende, kan der udvikles og leveres opdateringer til Skovkortet. Dette kan inkludere opgraderinger, ændringer, fejlrettelser, patches eller andre fejlrettelser eller nye funktioner. Visse dele af Skovkortet kan muligvis ikke fungere, hvis du ikke installerer alle opdateringer.

6. Garantifraskrivelse

Selskabet garanterer ikke, fremsætter erklæringer om eller indestår for, at din brug af Skovkortet vil være uden afbrydelser eller fejlfri, og du er indforstået med, at Selskabet til enhver tid kan fjerne tjenesterne fra Skovkortet i en ubegrænset periode, til enhver tid kan bringe tjenesterne til ophør eller på anden måde begrænse eller deaktivere din adgang til tjenester uden varsel.

Du accepterer udtrykkeligt, at din brug eller manglende adgang til at bruge tjenesterne i Skovkortet sker på egen risiko.

Selskabet fremsætter ikke nogen erklæring om eller garanterer, at Skovkortet er fri for tab, forvanskning, angreb, vira, forstyrrelser, hacking eller anden sikkerhedsindtrængen, og du fritager herved Selskabet for ethvert ansvar i den forbindelse. Du er ansvarlig for at tage back-up af dit eget system, herunder ethvert indhold, der bruges gennem Skovkortet.

7. Ansvarsfraskrivelse

Brug af Skovkortet er på egen risiko. Vi er ikke ansvarlige over for dig eller andre brugere for enhver form for misbrug af Skovkortet. Ansvarsbegrænsningen omfatter direkte, indirekte, følgeskader, tab eller skader, uanset om det pågældende krav er baseret på en garanti, kontrakt, skadevoldende handling eller andet i relation til brugen af Skovkortet. Ansvarsbegrænsningen gælder uanset om skaderne følger af brug, misbrug eller manglende evne til at bruge Skovkortet, midlertidig eller endelig indstilling eller ophævelse af Skovkortet.

Selskabet gør sig rimelige bestræbelser på at beskytte oplysninger, som du har lagt ind i forbindelse med din brug af Skovkortet, men du accepterer, at din fremsendelse af sådanne oplysninger er dit eget ansvar, og at du herved fritager Selskabet fra ethvert ansvar over for dig for ethvert tab eller erstatningsansvar, der på nogen måde relaterer sig til disse oplysninger.

8. Skadesløsholdelse

Du skal skadesløsholde Selskabet og vores koncernselskaber, funktionærer, direktører, aktionærer, agenter og medarbejdere for enhver form for krav fra tredjeparter, der forårsages af dig, eller opstår direkte eller indirekte på grund af dine handlinger eller i forbindelse med din anvendelse af Skovkortet samt enhver påstået overtrædelse af gældende love og bestemmelser.

9. Persondata

Personlige oplysninger

Når du opretter en profil på Skovkortet, beder Skovkortet dig om en række personlige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, navn, adresse, telefonnummer, en e-mailadresse, og et password.

Selskabet bruger de registrerede oplysninger til at give dig den bedst mulige service, inddrage dig i udviklingen og for at kunne tilbyde dig de fordele og ydelser, du er berettiget til på Skovkortet. Når du indtaster oplysninger og videregiver dem til Selskabet, samtykker du samtidig til, at Selskabet kan anvende dine personlige oplysninger til dette formål.

Skovkortet bruger cookies og logger dine informationer. Oplysningerne indsamles af sikkerhedshensyn og for at gøre brugeroplevelsen endnu bedre.

I henhold til Lov om behandling af personoplysninger har du som bruger ret til at få adgang til og anmode om at ændre eller slette dine personlige oplysninger. Du kan kontakte Selskabet på info@skovkortet.dk, såfremt du ønsker information om, hvilke oplysninger Selskabet har registreret om dig, herunder hvis du ønsker oplysninger slettet.

Opbevaring af oplysninger

Dine oplysninger opbevares af Skovkortet. Skovkortet har en række sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter dine personlige oplysninger mod uberettiget brug. Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, vi har behov for dem i relation til din profil på Skovkortet.

Selskabet, herunder Skovkortet, påtager sig i øvrigt ikke noget ansvar over for rigtigheden af dine oplysninger.

Al information om din profil slettes, så snart det ikke længere er nødvendigt for Skovkortet at have adgang til dine oplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Selskabet bruger kun dine oplysninger til at administrere Skovkortet, og Selskabet videregiver ikke dine personlige oplysninger, herunder din e-mailadresse til tredjemand, bortset fra de oplysninger der er nødvendige for at en eventuel skovfoged, eller lignende assistance til skovadministrationen, kan levere de aftalte skovydelser. Selskabet giver herudover ikke andre erhvervsdrivende adgang til de oplysninger Selskabet har registreret om dig.

Selskabet vil kun udlevere registrerede personoplysninger i det omfang lovgivning eller retsafgørelse kræver det, herunder til offentlige myndigheder som f.eks. politiet.

Særligt om medlemmer af Dansk Skovforening

Såfremt tilmelding til Skovkortet sker via den dedikerede web-adresse for medlemmer af Dansk Skovforening, vil Selskabet uagtet ovenstående dele en række oplysninger med Dansk Skovforening, herunder navn, adresse, e-mailadresse, skovnavn og tilhørsforhold, med henblik på at validere, at du er medlem af Dansk Skovforening.

Særligt om Skovforvaltere og firmaer der arbejder med skovbrug (”Partnere”)

Partnere der arbejder med skovbrug, kan i forbindelse med brugen af Skovkortet komme i besiddelse af personfølsomme oplysninger omkring skovejerne, der er omfattet af reglerne i Lov om behandling af personoplysninger. Sådanne oplysninger må Partneren der arbejder med skovbrug alene anvende til at dokumentere skov.

Partneren forpligter sig til at friholde Selskabet for ethvert ansvar og krav, som Selskabet bliver mødt med som følge af Partnerens misbrug af personfølsomme oplysninger.

10. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem parterne som følge af disse brugervilkår, eller sager relateret hertil, skal udelukkende afgøres efter dansk ret ved Retten i Aalborg som første instans.

11. Ændringer af Vilkårene

Selskabet kan når som helst ændre Vilkårene for brugen af Skovkortet, herunder ændring, sletning eller tilføjelse af del heraf. Hvis Selskabet foretager væsentlige ændringer i Vilkårene, får du besked om sådanne ændringer via en e-mail til den seneste e-mailadresse, du har oplyst os, og/eller ved meddelelse om sådanne ændringer på Skovkortets hjemmeside eller via selve Skovkortet.
Eventuelle ændringer til Vilkårene træder i kraft, næste gang du bruger Skovkortet eller 30 kalenderdage efter Selskabets udsendelse af en e-mailmeddelelse til dig. Hvis du ikke vil indvilge i en eller flere ændringer, skal du ophøre med at bruge Skovkortet.
Bemærk, at du til enhver tid er ansvarlig for at holde dine personlige oplysninger opdateret, så Selskabet har din aktuelle e-mailadresse. Hvis den seneste e-mailadresse, du har oplyst os, ikke er gyldig, eller hvis Selskabet af nogen anden årsag ikke er i stand til at give dig det ovenfor beskrevne varsel, udgør Selskabet afsendelse af e-mailen med meddelelsen på trods heraf effektivt varsel om eventuelle ændringer, der er beskrevet i varslet.

12. Opsigelse

Hos Skovkortet er der ingen indledende bindingsperiode.

Du kan derfor altid opsige dit abonnement hos Skovkortet, dog skal du være opmærksom på, at opsigelse tidligst kan ske til udgangen af abonnementsperioden for det pågældende abonnement.

13. Klage

Hvis du er utilfreds med en beslutning truffet af Selskabet eller i øvrigt ønsker at klage eller kontakte Selskabet, kan det ske på info@skovkortet.dk. Selskabet vil snarest muligt efter modtagelsen behandle din henvendelse.

14. Overdragelse

Selskabet har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge disse brugervilkår til en anden uden forudgående samtykke. Du har ikke ret til at overdrage dine rettigheder og forpligtelser ifølge disse Vilkår til nogen anden uden Selskabets forudgående skriftlige samtykke.

15. Skovkortet

Skovkortet er udviklet og administreres af:

Foresting Tomorrow ApS
Østre Alle 102
9000 Aalborg

Telefon: +45 8680 2000
E-mail: info@skovkortet.dk

16. Version

Version 1.0 – lanceret 15. august 2019
Version 1.1 – opdateret 15. april 2021
Version 1.2 – opdateret 20. september 2022
Version 1.3 – opdateret 8. december 2022
Version 1.4 – opdateret 1. februar 2024
Loader