Natur

Biodiversitet

Biodiversitet

Biodiversitet

Vigtigheden af biodiversitet og dens betydning for os

Biodiversitetskrisen er en stor udfordring, som har betydning for vores liv på kloden. Det er en krise, fordi der i øjeblikket er en dramatisk tilbagegang i biodiversiteten på globalt plan. Planter, dyr og mikroorganismer i forskellige økosystemer reduceres drastisk, dette skyldes faktorer som tab af levesteder, klimaforandringer, forurening, invasive arter og overudnyttelse af naturressourcer. Denne reduktion sker 100 til 1.000 gange hurtigere end forventet. Vi ved endnu ikke, hvor meget liv der kan forsvinde, før vi skaber en verden, hvor mennesker ikke længere kan trives.

Vores engagement i bevarelsen af biodiversitet

Biodiversitet er et vigtigt emne for os som virksomhed, da vi stræber efter at bidrage til en mere bæredygtig fremtid samt bevare mangfoldigheden i vores natur. Naturen har altid været en stor del af vores liv og vi ønsker at sikre, at vores børn og kommende generationer også kan nyde godt af sunde økosystemer.

Bevarelsen af biodiversiteten er af afgørende betydning for vores børns og fremtidige generationers oplevelse af en sund verden.

Som en del af vores indsats for at fremme biodiversiteten har vi fokuseret på at udvikle værktøjer og løsninger, der støtter op om bæredygtig skovforvaltning. Skovene har en vigtig rolle i bevarelsen af biodiversitet, da de er hjemsted for et rigt økosystem  med en mangfoldighed af arter. Derfor er det afgørende, at skovforvaltning udføres på en bæredygtig måde for at forbedre og bevare biodiversiteten. Dette kan omfatte metoder til at identificere og beskytte sårbare områder i skoven , overvåge skovens sundhedstilstand og implementere forvaltningspraksisser, der understøtter den naturlige genopretning og vækst af forskellige arter.

Derudover understøtter vi brugen af remote sensing teknologier, da dette kan give os en dybere indsigt i vores økosystemers tilstand og hjælpe os med at kortlægge og identificere områder med høj biodiversitet.

Endvidere er vi interesseret i at engagere os i naturgenopretningsprojekter med særligt fokus på at fremme biodiversitet. Vi tror på, at rehabilitering og genopbygning af ødelagte eller truede naturområder kan have en betydelig positiv indvirkning på biodiversiteten. Ved at deltage i sådanne projekter ønsker vi at være med til at genskabe og bevare levesteder, der er vitale for en mangfoldig og sund natur.

Jens Isbak, CEO hos Skovkortet.dk

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet referer til mangfoldigheden af livsformer på vores planet, herunder forskellige arter af planter, dyr og mikroorganismer samt den genetiske variation inden for hver art. Biodiversitet handler ikke kun om antallet af de forskellige arter, men også om deres forskellige roller og funktioner i økosystemerne.

Biodiversitet kan defineres indenfor tre områder:

Økosystemdiversitet: Er alle former for økosystemer på jorden, såsom skove, koralrev, ørkener, vådområder osv. Hvert økosystem har unikke egenskaber og understøtter forskellige livsformer.

Artsdiversitet: Indikere hvor mange arter der bor i det bestemte område eller økosystem. Høj artsdiversitet indikerer et rigt og varieret dyre- og planteliv.

Generisk diversitet: Det refererer til variationen inden for hver art. Jo større den genetiske diversitet er, desto mere modstandsdygtig og tilpasningsdygtig er arten over for miljøændringer.

Billede Elisa Stone

Biodiversitetens værdi for mennesket

Biodiversitet er især vigtigt, fordi den har en afgørende rolle ved bevarelsen af vores økosystemers sundhed og stabilitet. Biodiversiteten bidrager til vores økosystemers funktioner, herunder bestøvning af afgrøder, nedbrydning af affaldsstoffer, regulering af klimaet og opretholdelse af vandkvaliteten. Vi drager stor glæde og fordel af biodiversiteten som mennesker, da den leverer økonomiske, sundhedsmæssige, æstetiske og kulturelle fordele.

A bee an a flower
Billede Juanna Clemente-Alloza

Bevarelsen af biodiversiteten er derudover afgørende for fremtidige generationers trivsel og overlevelse. Tabet af biodiversiteten kan have alvorlige konsekvenser for vores økosystemers funktion og dermed de ydelser som det leverer. Biodiversiteten spiller en afgørende rolle i opretholdelsen af disse økosystemer, da den sikrer vigtige fordele som ren luft, frisk vand, sund jord og bestøvning af afgrøderne.

Uden biodiversitet ville vores økosystemer miste deres balance og evne til at levere de nødvendige ressourcer og tjenester, der er afgørende for vores velfærd. Det er biodiversiteten, der bidrager til renseprocesserne i luft og vand, opbygningen af næringsrig jord og bevarelse af pollinatorer, som er afgørende for succesfuld afgrødeproduktion.

Billede af Tara Glaser

Biodiversitet er grundlaget for et sundt og funktionelt økosystem. Ved at bevare og beskytte biodiversiteten sikrer vi ikke kun vores egen overlevelse, men også en bæredygtig fremtid for kommende generationer. Det er derfor vigtigt at vi gøre en aktiv indsats for at bevare og beskytte biodiversiteten gennem bæredygtige forvaltningpraksisser og bevarelsesinitativer.

Skovens rolle i bevarelsen af biodiversitet

Skovene er omdrejningspunkt for et mangfoldigt økosystem med en rig artsdiversitet. Af den grund er det vigtigt, at vi fremmer bæredygtig skovforvaltning, da dette har en afgørende betydning for bevarelsen og forbedringen af biodiversiteten i vores skove, samtidig med at samfundets behov og krav fortsat vil blive opfyldt på langt sigt. Ved at fremme bæredygtig skovforvaltning tager vi ansvar for at bevare biodiversiteten og skabe en bæredygtig fremtid for vores planet og menneskeheden. Det handler om at forvalte skovene på en ansvarlig måde, hvor hensynet til naturen og mennesker går hånd i hånd.

Billede Lukasz Szmigiel

Skovene spiller en afgørende rolle i bevarelsen af biodiversitet, da de fungerer som levesteder for et bredt spektrum af diverse arter. Derudover bidrager skovene til opretholdelsen af essentielle økologiske processer, herunder bestøvning, frøspredning og nedbrydning. Dette betyder at biodiversiteten i skovene  spiller en væsentlig rolle når det kommer til vores levevilkår, da den danner grundlaget for de værdier og ydelser, som skovene leverer til samfundet. Disse inkluderer fødevarer, fiber, biomasse og træ.

Billede af Neil Macc

Bæredygtig skovforvaltning spiller en central rolle når vi taler om biodiversitet. Bæredygtig skovforvaltning vil sikre levesteder for diverse arter. Ved at bevare  gamle træer, skovåbninger, dødt ved og variabel skovstruktur. Disse tiltag giver levesteder og tilflugtssteder for mange dyre- og plantearter, herunder sjældne og truede arter. Bæredygtig skovforvaltning inkluderer også genoprettelse af økosystemer, dette kan indebære genplantning af træer m.m.

Billede af Manuel Bartsch

Ovenstående er blot et udkast til tiltaget om bæredygtig skovforvaltning og bevarelse af biodiversitet inden for det nationale skovprogram. Hvis du ønsker at læse mere om det nationale skovprogram og dets omfang, kan du klikke her: https://mst.dk/erhverv/skovbrug/nationalt-skovprogram/.

Konklusion

Biodiversitet spiller en afgørende rolle for vores trivsel og overlevelse. Gennem sine mange former bidrager biodiversiteten til vigtige økosystemtjenester, herunder ren luft, frisk vand, sund jordbund og bestøvning af afgrøderne. Det er tydeligt, at vi er afhængige af biodiversiteten for at opretholde et sundt og velfungerende miljø.

For at bevare og beskytte biodiversiteten er det nødvendigt at handle. En vigtig tilgang er gennem bæredygtig skovforvaltning og certificeringer som FSC (Forest Stewardship Council) og PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Ved at engagere os i bestræbelserne på at bevare biodiversiteten, kan vi sikre en bæredygtig fremtid for os selv og kommende generationer. Vi har en forpligtelse til at handle og sikre, at biodiversiteten forbliver rig og mangfoldig, så vi kan fortsætte med at nyde dens fordele i lang tid fremover.

Flere nyheder

Se flere
Loader