Natur

Naturgenopretning

Naturgenopretning

Naturgenopretning

Naturgenopretning: Hvorfor er det nødvendigt?

Naturgenopretning er en proces, hvis formål er at genopbygge beskadigede eller ødelagte økosystemer. Ved at gendanne naturen og øge biodiversiteten bidrager naturgenopretning til at fremme en bæredygtig fremtid. Resultatet er skabelsen af sundere økosystemer, der er mere modstandsdygtige over for virkningerne af klimaændringer, hvilket skaber bedre levevilkår for både planter, dyr og mennesker. Derudover vil det øge landbrugets produktivitet samt øge fødevaresystemets modstandsdygtighed og mindske risiciene med hensyn til fødevaresikkerhed. Når naturen er sund, styrker det vores vitale livsstøttesystemer - fra iltproduktion og bestøvning til bevarelse af rent drikkevand og sund jordbund. Naturgenopretning spiller en afgørende rolle i at begrænse tabet af disse essentielle tjenester og sikre deres bevarelse.

Naturgenopretning og vores engagement

Som virksomhed stræber vi efter at bidrage til en sund og mere bæredygtig fremtid, hvor vi værner om mangfoldigheden i vores natur. Vi anerkender derfor vigtigheden af naturgenopretning. Derfor har vi udviklet en ideel løsning til naturforvaltning og naturgenopretning, der kombinerer forskellige essentielle funktioner designet til at imødekomme behovene i felten.
Vores platform udnytter geografiske informationssystemer (GIS) til at visualisere og analysere geografiske data, hvilket er afgørende for effektiv håndtering og genopretning af naturområder. Med vores projektstyringsværktøjer kan du planlægge, koordinere og spore naturgenopretningsprojekter, herunder aspekter som budgetstyring, tidsstyring og opgaveallokering.
Derudover er kommunikations- og samarbejdsværktøjer afgørende for at sikre effektiv dialog og samarbejde med forskellige interessenter, herunder forskere, regeringsorganer, frivillige og lokale samfund. Derudover har vi integreret forskellige værktøjer, som er designet til at hjælpe brugerne med at vurdere og optimere bæredygtigheden af deres naturforvaltnings- og genopretningsprojekter.
Endelig er det vigtigt at nævne, at vores platform også er tilgængelig via mobile enheder. Da mange af dem, der arbejder med naturforvaltning og -genopretning, ofte er i felten, bliver denne mobile adgang utrolig værdifuld, da den giver adgang til værktøjerne, uanset hvor du befinder dig.

Jens Isbak, CEO hos Skovkortet.dk

Hvad er naturgenopretning?

Naturgenopretning indebærer ikke, at  økonomisk aktivitet standses i genoprettede økosystemer. Det handler derimod om at finde en balance mellem at leve og drive virksomhed i harmoni med naturen og udvise større respekt for den. Naturgenopretning spiller også en vigtig rolle i forhold til globale udfordringer som klimaændringer.  Ved at bidrage til opsamling af kulstof og mindske virkningerne af naturkatastrofer som oversvømmelser, tørke og hedebølge. Derudover skaber  naturgenopretning sundere økosystemer, som er afgørende for vores fysiske og mentale sundhed.Naturgenopretning kan både foregå på land og i vand. På land kan naturgenopretning indebære genplantning af træer og indfødte planter, genoprettelse af vådområder, genopretning af vandløb og fjernelse af invasive arter.

Billede af Ashley Diane Worsham

I vandmiljøet kan naturgenopretning omfatte genopretning af koralrev, gendannelse af økosystemer i ferskvandssøer eller floder, og skabelse af kunstige levesteder for marine arter. Naturgenopretning spiller en vigtig rolle i bevaring af biodiversitet, forbedring af vand- og luftkvalitet, beskyttelse mod naturkatastrofer og bevarelse af naturlige levesteder.

Billede af Daniel Pelaez Duque

Naturgenopretning og klimaændringer

Biodiversitetskrisen og klimakrisen er bundet sammen, hvilket betyder at deres virkning forstærker hinanden. Når vi aktivt genopretter naturen og styrker den, bidrager vi samtidigt til bekæmpelsen af klimakrisen. Genopretning af økosystemer spiller en afgørende rolle i at øge den naturlige biodiversitet. Desuden fungerer sunde og velbevarede økosystemer som effektive kulstoflagre. De lagrer betydelige mængder CO2, hvilket bidrager til at reducere drivhuseffekten og begrænse den globale temperaturstigning.

Mange ødelagte levesteder, såsom skove, tørvemoser, salt markområder og havgræsenge, har betydeligt potentiale til at lagre kulstof både i biomassen og i jorden. Samtidig bidrager genoprettet natur til at forbedre resiliensen over for klimaændringer ved at reducere risikoen for ekstreme vejrhændelser som oversvømmelser, tørke og jordskred. Sunde vandløb, oversvømmelsesområder og vådområder absorberer oversvømmelser mere effektivt og er billigere end menneskabte strukturer. Når vi genskaber naturen i byområderne, medvirker det også til at køle området ned, hvilket bidrager til at reducere virkningerne af hedebølger og i mindske energibehovet til klimaanlæg.

Billede af Markus Spiske

Derfor er naturgenopretning ikke kun afgørende for at bevare biodiversiteten, men der er også en vigtig del af løsningen på klimakrisen. Man kan sige, at naturgenopretning udgør en naturbaseret tilgang til at tackle både biodiversitetskrisen og klimakrisen.

Hvor alvorligt er problemet med forringelse af økosystemerne i EU?

Naturen i EU er i  stærk tilbagegang, og bevaringsstatusen for 80% af naturtyperne er dårlig eller ikke specielt god. De mest berørte naturtyper er tørvemoser, græsarealer og klitter. Dette er unikke og værdifulde naturområder. Disse områder er hjemsted for en bred vifte af planter, dyr og økosystemer, og tabet af dem kan medføre en permanent forringelse af levesteder og den biologiske mangfoldighed, der er forbundet med dem.

Billede af Marc Schulte

Derudover er vådområderne i Vest-, Central- og Østeuropa svundet ind med 50 % siden 1970'erne. Denne nedgang har negative følger for vandkvaliteten, dyrelivet og de økosystem tjenester, de leverer. Vådområder spiller en vigtig rolle i at opretholde vandbalancen, filtre forurening og give levesteder for mange vandbaseret arter.

Endvidere kan op til 70 % af jorden i EU, betragtes som værende i en  usund tilstand. Erosion af dyrkede arealer, der er stærkt eroderede, anses for at medføre et årligt fald i landbrugsproduktiviteten på omkring 1,25 milliarder euro i EU.  Dette tab af produktivitet har betydelige konsekvenser for fødevaresikkerheden.

Billede af Appolinaty Kalashmikova

Derudover er mange skovområder i dag udsat for forskellige former for erosion og erosionsskader. Dette kan medføre tab af jordens frugtbarhed, reducere dens evne til at opsamle vand, forringe vandkvaliteten og føre til tab af biodiversitet.

Hver tredje bi- og sommerfugleart i EU er i tilbagegang, og hver tiende art er på randen af ​​udryddelse. Bierne spiller en afgørende rolle i opretholdelsen af vores økosystemers sundhed og funktion. De er ofte vigtige bestøvere af planter, hvilket er afgørende for opretholdelse af plantemangfoldighed og produktionen af fødevarer. Deres aktivitet bidrager også til opretholdelse af økosystemtjenester som frøspredning og bestøvning af vilde planter. Dette er blot nogle af mange funktioner som bierne bidrager med.

Billede af József Szabó

Til sidst  har der inden for de seneste ti år været nedgang i bestanden af fisk på 71% og padder på 60 %. Denne nedgang i fiskebestanden har alvorlige konsekvenser for samfundet på verdensplan. Det kan resultere i øget arbejdsløshed, fattigdom og fødevaresikkerhedsproblemer. Desuden kan det bidrage til større socioøkonomisk ulighed. Når fiskebestandene reduceres, bliver det sværere for fiskere og dem, der er afhængige af fiskeriet, at opretholde deres levebrød og sikre deres indtægter.

Hvis du ønsker at læse mere om forringelsen af vores økosystemer, kan du klikke her: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/fs_22_3748

Tiltag i naturgenopretning

Naturgenopretning involverer konkrete fysiske indgreb i landskabet, der har til  formål at genskabe en tidligere naturlig tilstand på en specifik lokalitet. Dette kan omfatte forskellige tiltag, såsom genskabelse af små vandhuller eller vådområder, fjernelse af træer på heder for at genoprette åbne landskaber og genslyngning af vandløb for at genoprette deres naturlige forløb. Disse handlinger er designet til at genskabe eller forbedre økosystemers struktur, funktion og biodiversitet. Naturgenopretning spiller en vigtig rolle i at genskabe  økologiske processer og styrke det naturlige samspil mellem planter, dyr og miljøet.

Der er blevet udarbejdet syv specifikke mål for de forskellige økosystemer, men jeg vil her kun fokusere på tre af dem. Hvis du ønsker at læse om de resterende fire mål, kan du klikke på følgende link for mere information:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/qanda_22_3747

De tre mål er:

1. Naturlige og seminaturlige økosystemer

Dette mål har til formål at forbedre og genoprette levesteder med høj biodiversitet samt genoprette artsbestandene ved at forbedre og udvide deres naturlige levesteder.

Billede af Boys in Bristol

2. Bestøvende insekter

Målet er at stoppe tilbagegangen i bestandene af bier, sommerfugle, humlebier, svirrefluer og andre bestøvere inden udgangen af 2030 og muliggøre en genvækst af bestandene. Dette vil blive fulgt op ved hjælp af regelmæssig overvågning af disse bestøvere for at sikre deres trivsel og vækst.

Billede Bob Brewer

3. Skovøkosystemer

Dette mål sigter mod at opnå positive tendenser for døde træer og dødt ved, skabe skove med varierende alderssammensætning, etablere forbindelser mellem skovområder, fremme udbredelsen af almindelige skovfugle og øge lagringen af organisk kulstof.

Billede af Aarón Blanco Tejedor

Naturgenopretning, bæredygtig skovforvaltning, og biodiversitet

Naturgenopretning og bæredygtig skovforvaltning er to tæt forbundne begreber, der sigter mod at bevare og genoprette sundheden og mangfoldigheden af skovøkosystemer på langt sigt. Selvom de to begreber har forskellige fokuspunkter, supplerer de hinanden og kan arbejde i sammen for at opnå en mere bæredygtig forvaltning af skovene  

Naturgenopretning, som beskrevet tidligere, indebærer at genoprette ødelagte eller truede naturområder til deres tidligere tilstand eller en tilstand, der er tættere på deres oprindelige tilstand. I skovområder kan naturgenopretning omfatte handlinger som genplantning, genskabelse af levesteder for truede arter og fjernelse af invasive arter. Formålet med naturgenopretning er at genskabe økosystemernes funktionalitet, øge biodiversiteten og styrke deres modstandskraft over for fremtidige forandringer og trusler.

Bæredygtig skovforvaltning udnytter skovressourcerne på en måde, der tager hensyn til både menneskelige behov og bevarelse af skovens sundhed og økosystemets integritet. Ved bæredygtig skovforvaltning træffes beslutninger baseret på langsigtede perspektiver og tager hensyn til sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter. Formålet er at sikre, at fældning af træer kun sker i et tempo, der tillader skoven at genoprette og forynges, samtidig med at dens biodiversitet og økosystemtjenester bevares

Naturgenopretning og bæredygtig skovforvaltning er forbundet, da begge tiltag har til formål at forbedre skovenes sundhed og biodiversitet gennem genopretning af skovområder. Bæredygtig skovforvaltning kan integrere principperne om naturgenopretning ved at tage hensyn til genoprettelsesbehovene i planlægningen og implementeringen af skovforvaltningsaktiviteter. Disse tilgange er gensidigt afhængige og komplementære i bestræbelserne på at sikre sunde og produktive skove, der opretholder økosystemtjenester og understøtter menneskelige behov på lang sigt. Både naturgenopretning og bæredygtig skovforvaltning spiller også en vigtig rolle i bevarelsen og øgelsen af biodiversiteten i skovene.

Billede af Rafay Ansari

Hvis du ønsker at læse mere om bæredygtig skovforvaltning og biodiversitet, kan du klikke på følgende links:

  1. Bæredygtig skovforvaltning på Skovkortet
  2. Biodiversitet: Hvorfor er det vigtigt for os?

Disse links giver yderligere information om emnerne og kan hjælpe dig med at uddybe din forståelse af bæredygtig skovforvaltning og betydningen af biodiversitet.

Konklusion

Naturgenopretning spiller en afgørende rolle for vores livskvalitet og overlevelse på jorden, da vores økosystemer leverer vitale tjenester, herunder ren luft, frisk vand, sund jordbund og bestøvning af afgrøderne. Det er derfor afgørende, at vi genopbygger vores økosystemer, som lider under tilbagegang og skader. Ved at gendanne og bevare naturen bidrager vi til at øge biodiversiteten og styrke modstandsdygtigheden over for klimaændringerne. De specifikke mål for naturgenopretning omfatter forbedring og genoprettelse af levesteder, bevarelse af bestøvere som bier og sommerfugle samt forbedring af skovøkosystemer. Gennem disse mål kan vi bevare og genoprette essentielle økosystemtjenester, øge kulstoflagring og skabe sundere og mere bæredygtige miljøer.

Flere nyheder

Se flere
Loader